Missie:

Stichting Campus Jeugdzorg is een instelling voor jongeren en jongvolwassenen (12-30 jaar) met LVG problematiek al dan niet in combinatie met gedragsproblemen en/of (milde) psychiatrische problemen. Onze jongeren hebben het recht deel te nemen aan onze maatschappij. Daarom vinden wij dat er alles aan gedaan moet worden om deze jongeren zo goed mogelijk in onze maatschappij te integreren. Voor die jongeren die thuis of op een andere plek onvoldoende ondersteuning kunnen krijgen in hun weg naar een zo zelfstandig mogelijk leven, bieden wij een plek waar ze kunnen wonen, leren en werken. Dit alles zoveel mogelijk in contact met de maatschappij.

Visie:

Stichting Campus Jeugdzorg biedt zorg op maat op de gebieden: Wonen – Leren – Werken. Dit betekent dat de mate van zorg afhankelijk is van de zorgbehoefte van onze jongeren en hun ouders en/of andere belangrijke personen in het leven van de jongeren. In samenspraak stemmen wij de zorgvraag en het zorgaanbod op elkaar af. Hiervoor werken wij o.a. intensief samen met collega instellingen, externe zorgaanbieders en verschillende werkvoorzieningen.

In onze aanpak vinden wij het belangrijk om jongeren een plek te bieden waarbinnen zij alle mogelijkheden krijgen om zich te ontwikkelen. Een werkacademie, onderwijs en een ruim aanbod aan activiteiten zijn hiervoor belangrijke elementen. Verder is onze aanpak en het verblijf van de jongeren gebaseerd op wetenschappelijke inzichten.

We investeren in de professionaliteit van ons personeel door intervisietrajecten en deskundigheidsbevordering. Wij streven naar een gezonde bedrijfsvoering en onze zorg voldoet aan de geldende kwaliteitseisen (AWBZ).

Kernwaarden:

Zorg, verantwoordelijkheid en respect zijn de kernwaarden die binnen onze instelling en binnen het werk met onze jongeren centraal staan.

Zorg:  oog en oor hebben voor de behoeften van de ander. De ander is bij ons in eerste instantie de jongere zelf.

Verantwoordelijkheid: dit betekent voor ons, staan voor en aanspreekbaar zijn op je handelen en de consequenties die uit het handelen voortvloeien. Dit geldt voor onze medewerkers en daar waar mogelijk ook voor onze jongeren. Hierbij dienen we rekening te houden met de mate waarin zij verantwoordelijk gehouden kunnen worden.

Respect: Respect betekent binnen Stichting Campus Jeugdzorg dat we ons zelf maar zeker ook de ander in zijn of haar waarde laten. “Iedereen mag zijn, wie hij of zij is”.

Kernkwaliteiten:

Samen: wij werken samen met de jongeren en hun ouders. Wij verbinden ons met collega- instellingen, plaatsende instanties, externe zorgaanbieders en externe werkvoorzieningen.

Passie: wij zijn gedreven in ons werk en hebben hart voor onze jongeren.

Geborgenheid: wij bieden een warme, veilige plek waarbinnen de jongere mag leren en kan oefenen met nieuw aan te leren vaardigheden.

 

Cultuur:

De cultuur van onze instelling wordt grotendeels bepaald door onze kernwaarden, zorg, verantwoordelijkheid en respect. Daarnaast zijn transparantie en feedback eveneens twee belangrijke pijlers waarop de (bedrijfs)cultuur van Stichting Campus Jeugdzorg rust. Transparant in de zin dat het voor onze jongeren en hun ouders maar ook voor andere externen duidelijk is wat we doen en waar wij voor staan als instelling. Vervolgens zijn we op ons doen en laten aanspreekbaar. Stichting Campus Jeugdzorg wil graag een lerende organisatie zijn en staat open voor feedback. Wij realiseren ons dat ons werk altijd beter kan en laten ons hierop aanspreken. We staan ten alle tijde open voor verbetering en verdere professionalisering. Dat geldt voor alle werknemers van Stichting Campus Jeugdzorg.

In samenwerking

Copyright Campus Jeugdzorg Alle rechten voorbehouden.

realisatie door Webfra BV